Vítáme vás na chovatelských stránkách naší Základní organizace Kroměříž

Doufáme, že zde o chovu a chovatelství najdete, co hledáte. Rádi bychom vám  představili chovy našich členů, fotky z chovů a výstav, a třeba i chovatelské postřehy, které vám pomohou ve vašich chovech.

Proběhla akce

 

DEN ZVÍŘAT

25.9. a 26.9.2020

V areálu Základní organizace Kroměříž

Chropyňská 1646/178, Kroměříž

O nás

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kroměříž sdružuje ve svých řadách chovatele exotů, drůbeže, králíků a holubů.

Jsme Základní organizace Kroměříž, a jako taková spadáme pod Český svaz chovatelů, který sdružuje chovatele zejména drůbeže, králíků, okrasného a exotického ptactva, koček, kožešinových zvířat, drobných hlodavců a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat. Účelem svazu je ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, vzdělávání členů, výchova mladých chovatelů, propagace chovatelství, organizace a řízení plemenářské práce, atd. Zkrátka a dobře v základní organizaci se scházejí lidé doslova postižení zájmem o chov různého domácího zvířectva. Naší současnou vizí je hledání nových zvířecích nadšenců a propagování chovatelství moderním způsobem.

První záznamy o existenci spolku chovatelů v Kroměříži ……Karta na jméno Antonín Bajza starší, toliko železničního zřízence ve výslužbě, říká, že byl členem od roku 1924. Název tohoto spolku není přesně znám, avšak nalezené legitimace z pozdější doby uvádí název : Spolek pro pěstění ušlechtilých kanárů a ochranu ptactva pro Kroměříž a okolí. Jako předseda je na legitimacích uváděn přítel Hradečný. Výstavy spolek pořádal v tehdejší Reálce.

Pozdější záznam v Úředním listě č.57 ze dne 9.března 1951 říká : Dne 4.února 1951 konal Spolek chovatelů kanárů a ochrana ptactva v Kroměříži valnou hromadu a usnesl se tento spolek likvidovat. Podepsaný výbor spolku. Tolik jedna z etap chovatelství v Kroměříži. Nicméně v roce 1953 – 1954 přešli chovatelé už nejen kanárů, ale i jiných exotů jako samostatný kroužek pod ZOO Lešná.

Zhruba od roku 1958 přešli chovatelé exotického ptactva pod tvořivší se Československý svaz chovatelů jako samostatná odbornost pod spolek jménem Základní organizace č.1 v Kroměříži. Odbor cizokrajného ptactva a kanárů byl velmi činný, pořádal pravidelně výstavy, avšak s přibývajícím počtem členů se jevila potřeba založit samostatnou organizaci. Ta byla zvolena v roce 1964 pod názvem Základní organizace č.2 Kroměříž a do jejího čela byl zvolen předseda Eda Stloukal. V této době čítala již organizace přes 30 členů a své schůze pořádala v restauraci Na schůdkách na Havlíčkově ulici. Nebyli zde sdruženi chovatelé pouze z Kroměříže, ale téměř z celého okresu. Funkcionáři z prvního roku založení „Dvojky“ byli – předseda : Eda Stloukal, jednatel : Josef Daněk, hospodář : Josef Plaček, pokladník : Luboš Müller. Od založení až do roku 1971 se scházeli členové na členských schůzích v restauraci Na schůdkách, když vzrostl počet členů, tak se schůze odbývaly v restauraci Na myslivně. Od roku 1975, kdy počet členů překročil číslo 100, začaly schůze probíhat v restauraci Oskol. Od roku 1976 byl již počet členů organizace kolem 150. Z výstavnické činnosti je nutno zmínit rok 1980, kdy se konal 28.světový šampionát, první v Československu a sice v Olomouci. Na montáži výstavy se podílela kroměřížská organizace a účastnila se po dobu celého šampionátu na různých pozicích, tj. jako pořadatelé, krmiči, pracovníci při příjmu a výdeji exponátů, aj. Brigádně se kroměřížskými členy odpracovalo kolem 2 000 hodin. Mimo národní soutěž v celosvětové soutěži získali naši chovatelé čtyři medaile, a to jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Chovatelé z kroměřížské organizace se zúčastňovali výstav v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Otrokovicích, Zářičí, Kvasicích a od roku 1974 se podstatnou měrou zúčastňovali celostátních výstav EXOTA Olomouc. Poslední výstava pouze v režii Základní organizace č.2 se konala v roce 2009, členskou základnou pak bylo odhasováno sloučení s okesní výstavou od roku 2010.

Až do roku 1976 neměla organizace vlastní místnosti, výstavní materiál byl skladován v různých místnostech, výborové schůze se odbývaly buď v některé restauraci nebo na Okresním výboru svazu. V roce 1977 se povedlo odkoupit domek ve Volného ulici č.1534 (pod prádelnou), na domku byly během let provedeny některé stavební úpravy – byla provedena generální oprava elektroinstalace, opraveno sociální zařízení, byla opravena střecha, vytrhána stará podlaha a vybetonovaná nová, zbořili se staré šopy a na jejich místě se postavily skladovací prostory, postavila se karanténa a přístřešek na skladování krmiv. V letech osmdesátých bylo chovatelství podporováno výkupem ptactva (Chovprodukt Bratislava), rozdílením krmiv z přídělu, konaly se pravidelně výstavy exotů. Změnu ve složení základní organizace přinesl rok 1999, kdy členská schůze schválila rozšíření a možnost vstupu do organizace i jiným odbornostem, tj. králíkářům, holubářům a jiným. Stav členské základny byl v tom roce pouhých 47 členů. V roce 2000 se začaly pořádat burzy drobného zvířectva v Podzámecké zahradě. Následně se v roce 2002 rozhodlo o přesídlení základní organizace do větších prostor, a sice do Horních Zahrad v Kroměříži. Byl zakoupen pozemek od podniku Dopravní stavby Prostějov. V následujícím roce, tj. 2003, započaly přípravy se stavebním povolením na novém místě a také byl prodán areál na Malém Valu. Jen taková malá vsuvka, v tomto roce se začalo kroužkovat plastovými kroužky. Od roku 2004 se již burzy konaly v novém areálu v Horních Zahradách. Vývoj šel nicméně dopředu a započal znatelný úbytek členů základní organizace a z původně pouze exotářské ZO je k dnešnímu dni smíšená drobnochovatelská organizace s názvem Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kroměříž s počtem zhruba 28 členů. Co se týče exotů, tak se momentálně konají pouze ukázkové expozice exotů při výstavách v areálu výstaviště Kroměříž a několik členů se zúčastňuje specializovaných výstav. Členové zabývající se chovem drobného zvířectva jiných odborností pak obesílají výstavy vyhlašované okolními základními organizacemi a je možné říct s nemalými úspěchy, minimálně co se chovu holubů týče. Tady máme zastoupení v mimořádném chovu kariéru a dragounů přítele Bajera.

Členové

Kalendář akcí

PLÁNOVANÉ TERMÍNY CELOSTÁTNÍCH VÝSTAV 2022-2023

 
2022
17. – 18. 9. 2022 – Celostátní výstava mláďat
18. – 19. 11. 2022 – Celostátní výstava Chovatel
 

2023

16. – 17. 9. 2023 – Celostátní výstava mláďat
17. – 18. 11. 2023 – Celostátní výstava Chovatel

13.11. Evropská výstava Kielce

5. – 6.3. Tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva Kojetín

7.8. Výstava drobného zvířectva Malhotice, okres Přerov

9.10. Okresní výstava drobného zvířectva, okrasného ptactva při Floria Dušicky 2022, okres Kroměříž

Fotogalerie

Nabízíme

Kohout Šumavanky

Prodám kohouta Šumavanky, 2020, nekroužkovaný, nekonfliktní. Pouze do hobby chovu nebo na okrasu dvorku.

Cena 250Kč

Sebritka 1,0

Prodám mladé kohouty sebritky. Kroužkovaní, 2020.

Cena 250Kč/ks

Kohouti Barneveldky

Prodám nadějné kohouty barneveldky do chovu. Kroužkovaní 2020.

Cena 450Kč

Chci být členem

Český svaz chovatelů z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který hájí zájmy svých členů v oblastech spojených s chovem dále vyjmenovaných zvířat a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy České republiky. Účelem svazu je v zájmu obecného blaha ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a zachování biologické různorodosti. Předmětem hlavní činnosti Svazu jako hlavního spolku, jakož i prostřednictvím pobočných spolků, jejich orgánů a členů jsou v tomto směru zejména: vzdělávání členů a odborných orgánů, výchova mladých chovatelů a zájemců z řad dětí a mládeže o chov výše uvedených drobných zvířat, propagace chovatelství jako součásti aktivního života člověka, organizace a řízení plemenářské práce jako nástrojů zkvalitňování a rozšiřování populací chovaných drobných zvířat, uspokojování a ochrana chovatelských zájmů členů, atd…

Prvotní organizační jednotkou Svazu je Základní organizace. Základní organizace všeobecná sdružuje členy několika chovatelských sekcí, čili Svaz sdružuje chovatele králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, zpěvných kanárů, drobných hlodavců, koček, kožešinových zvířat, akva – tera.

Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné základní organizaci. Členem může být každy, kdo souhlasí se stanovami, je chovatelem, příznivcem anebo má zájem o chov drobných zvířat a chce se podílet na činnosti Svazu. Vznikem řádného členství v pobočném spolku vzniká současně členství i ve Svazu. To platí i o zániku řádného členství. Členství má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem základní organizace a zaplacením členského příspěvku. Po schválení členství členskou schůzí získává člen právo hlasovat a být volen. Členství ve Svazu se prokazuje členskou legitimací. Členy svazu se mohou stát osoby starší 6 let, do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Do konce roku, kdy člen dovrší 18 let je mladým chovatelem (MCH). Ve stanovách jsou dále uvedena členská práva a povinnosti, právní postavení, orgány organizace a další a další, plné znění zájemce najde ZDE.

Jak tedy probíhá přijetí nových členů v praxi; jakožto neorganizovaný chovatel např. holubů mám zájem se dále rozvíjet, chci chovat pro krásu i užitek, chci se podělit o své zážitky kolem chovu a chci získávat nové informace, pak je nejjednodušší navštívit nějakou výstavu (nebo burzu) v okolí. (V dnešní době internetu i toto lze obejít a jednoduše si vygooglím nejbližšího chovatele, popř. chovatele přímo mého plemene a ten už mi taky poradí, kam se obrátit.) Seznam výstav není problém dohledat na internetu, v tisku, chovatelských časopisech….Na výstavě fungují pořadatelé z řad domácí základní organizace, které obyčejně poznám podle pořadatelských vest (trička s logem) a když se na některého pořadatele obrátím, určitě ochotně poskytne informace pro další postup.

Odkazy

Články

Kontakt

vermar1@seznam.cz

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kroměříž

design by WEDEsign © 2020

Vítáme vás na chovatelských stránkách naší Základní organizace Kroměříž

Doufáme, že zde o chovu a chovatelství najdete, co hledáte. Rádi bychom vám  představili chovy našich členů, fotky z chovů a výstav, a třeba i chovatelské postřehy, které vám pomohou ve vašich chovech.

Proběhla akce

DEN ZVÍŘAT

25.9. a 26.9.2020

V areálu Základní organizace Kroměříž

Chropyňská 1646/178, Kroměříž

O nás

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Kroměříž sdružuje ve svých řadách chovatele exotů, drůbeže, králíků a holubů.

Jsme Základní organizace Kroměříž, a jako taková spadáme pod Český svaz chovatelů, který sdružuje chovatele zejména drůbeže, králíků, okrasného a exotického ptactva, koček, kožešinových zvířat, drobných hlodavců a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat. Účelem svazu je ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, vzdělávání členů, výchova mladých chovatelů, propagace chovatelství, organizace a řízení plemenářské práce, atd. Zkrátka a dobře v základní organizaci se scházejí lidé doslova postižení zájmem o chov různého domácího zvířectva. Naší současnou vizí je hledání nových zvířecích nadšenců a propagování chovatelství moderním způsobem.

Prvotní organizační jednotkou Svazu je Základní organizace. Základní organizace všeobecná sdružuje členy několika chovatelských sekcí, čili Svaz sdružuje chovatele králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, zpěvných kanárů, drobných hlodavců, koček, kožešinových zvířat, akva – tera.

Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné základní organizaci. Členem může být každy, kdo souhlasí se stanovami, je chovatelem, příznivcem anebo má zájem o chov drobných zvířat a chce se podílet na činnosti Svazu. Vznikem řádného členství v pobočném spolku vzniká současně členství i ve Svazu. To platí i o zániku řádného členství. Členství má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem základní organizace a zaplacením členského příspěvku. Po schválení členství členskou schůzí získává člen právo hlasovat a být volen. Členství ve Svazu se prokazuje členskou legitimací. Členy svazu se mohou stát osoby starší 6 let, do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Do konce roku, kdy člen dovrší 18 let je mladým chovatelem (MCH). Ve stanovách jsou dále uvedena členská práva a povinnosti, právní postavení, orgány organizace a další a další, plné znění zájemce najde ZDE.

Jak tedy probíhá přijetí nových členů v praxi; jakožto neorganizovaný chovatel např. holubů mám zájem se dále rozvíjet, chci chovat pro krásu i užitek, chci se podělit o své zážitky kolem chovu a chci získávat nové informace, pak je nejjednodušší navštívit nějakou výstavu (nebo burzu) v okolí. (V dnešní době internetu i toto lze obejít a jednoduše si vygooglím nejbližšího chovatele, popř. chovatele přímo mého plemene a ten už mi taky poradí, kam se obrátit.) Seznam výstav není problém dohledat na internetu, v tisku, chovatelských časopisech….Na výstavě fungují pořadatelé z řad domácí základní organizace, které obyčejně poznám podle pořadatelských vest (trička s logem) a když se na některého pořadatele obrátím, určitě ochotně poskytne informace pro další postup.

Členové

Kalendář akcí

 
2022
17. – 18. 9. 2022 – Celostátní výstava mláďat
18. – 19. 11. 2022 – Celostátní výstava Chovatel
 

2023

16. – 17. 9. 2023 – Celostátní výstava mláďat
17. – 18. 11. 2023 – Celostátní výstava Chovatel

13.11. Evropská výstava Kielce

5. – 6.3. Tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva Kojetín

7.8. Výstava drobného zvířectva Malhotice, okres Přerov

9.10. Okresní výstava drobného zvířectva, okrasného ptactva při Floria Dušicky 2022, okres Kroměříž

Fotogalerie

Nabízíme

Kohout Šumavanky
Prodám kohouta Šumavanky, 2020, nekroužkovaný, nekonfliktní. Pouze do hobby chovu nebo na okrasu dvorku. 250Kč/ks.
607161623
Sebritka 1,0
Prodám mladé kohouty sebritky zlaté, černě lemované. Kroužkovaní, 2020. 250Kč.
607161623
Kohout Barneveldky
Prodám nadějné kohouty Barneveldky do chovu. Kroužkovaní 2020.
607161623
Previous
Next

Chci být členem

Český svaz chovatelů z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který hájí zájmy svých členů v oblastech spojených s chovem dále vyjmenovaných zvířat a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy České republiky. Účelem svazu je v zájmu obecného blaha ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a zachování biologické různorodosti. Předmětem hlavní činnosti Svazu jako hlavního spolku, jakož i prostřednictvím pobočných spolků, jejich orgánů a členů jsou v tomto směru zejména: vzdělávání členů a odborných orgánů, výchova mladých chovatelů a zájemců z řad dětí a mládeže o chov výše uvedených drobných zvířat, propagace chovatelství jako součásti aktivního života člověka, organizace a řízení plemenářské práce jako nástrojů zkvalitňování a rozšiřování populací chovaných drobných zvířat, uspokojování a ochrana chovatelských zájmů členů, atd…

Prvotní organizační jednotkou Svazu je Základní organizace. Základní organizace všeobecná sdružuje členy několika chovatelských sekcí, čili Svaz sdružuje chovatele králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, zpěvných kanárů, drobných hlodavců, koček, kožešinových zvířat, akva – tera.

Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné základní organizaci. Členem může být každy, kdo souhlasí se stanovami, je chovatelem, příznivcem anebo má zájem o chov drobných zvířat a chce se podílet na činnosti Svazu. Vznikem řádného členství v pobočném spolku vzniká současně členství i ve Svazu. To platí i o zániku řádného členství. Členství má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem základní organizace a zaplacením členského příspěvku. Po schválení členství členskou schůzí získává člen právo hlasovat a být volen. Členství ve Svazu se prokazuje členskou legitimací. Členy svazu se mohou stát osoby starší 6 let, do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Do konce roku, kdy člen dovrší 18 let je mladým chovatelem (MCH). Ve stanovách jsou dále uvedena členská práva a povinnosti, právní postavení, orgány organizace a další a další, plné znění zájemce najde ZDE.

Jak tedy probíhá přijetí nových členů v praxi; jakožto neorganizovaný chovatel např. holubů mám zájem se dále rozvíjet, chci chovat pro krásu i užitek, chci se podělit o své zážitky kolem chovu a chci získávat nové informace, pak je nejjednodušší navštívit nějakou výstavu (nebo burzu) v okolí. (V dnešní době internetu i toto lze obejít a jednoduše si vygooglím nejbližšího chovatele, popř. chovatele přímo mého plemene a ten už mi taky poradí, kam se obrátit.) Seznam výstav není problém dohledat na internetu, v tisku, chovatelských časopisech….Na výstavě fungují pořadatelé z řad domácí základní organizace, které obyčejně poznám podle pořadatelských vest (trička s logem) a když se na některého pořadatele obrátím, určitě ochotně poskytne informace pro další postup.

Odkazy

Kontakt

vermar1@seznam.cz

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kroměříž

design by WEDEsign © 2020

Ing. Pavel Gryga

Předseda

email: pavel.gryga@centrum.cz

tel.: +420 773 634 699

bydliště: Rataje

chová: holub Figurita

,,K chovatelství mě přivedlo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Od mala se kolem mě vyskytovala různá zvířata, klasicky jsem v dětství choval džungarské křečíky, syrské křečky, barevné myšky, morčata, z rybiček paví očka a neonky, otec v králíkárně držel tříslové černé, na dvoře se vystřídalo několik plemen slepic většinou ve zdrobnělé formě – stálice velsumky rezavě koroptví, holokrčky černé, holanďanky černé, zakrské rousné tříbarevné, araukany, maransky, obři Brahmánky, samozřejmě i nějaký ten nosný hybrid by se našel. Otec jakožto sokolník držel chvilku i jestřába, experimentoval s chovem výrečků, ale hlavně a především držel holuby jakožto neorganizovaný chovatel. V holubníku se mu vystřídala taky řádka plemen, takže, jen tak namátkou, jsem přišel do styku s českými staváky červenými plamínky, koburskými skřivany, pávíky, kudrnáči, moravskými bělohlávky, orientálními rolery, moravskými pštrosy, segedýnskými vysokoletci, českými rejdiči, rakovnickými kotrláky, modenami, kingy, lahore….a vždycky na holubníku byli holubi poštovní.

Já jsem to svoje chovatelství povýšil na vyšší úroveň a v sedmnácti letech jsem vstoupil do spolku chovatelů poštovních holubů a při studiu na střední škole a později na škole vysoké jsem se začal zúčastňovat závodů s pošťáky. Nikdy jsem neměl vysoký stav „pošty“, tak do třiceti kusů a bohužel té mojí péči nepéči (škola, zaměstnání, jiné zájmy) odpovídaly a odpovídají i moje výsledky. Členem spolku chovatelů PH jsem doposud a ten adrenalín, když přiletí závodník z trati a spouští se z výšky na holubník, stojí za to. Abych toho neměl málo, tak jsem si přibral ještě okrasné plemeno holubů, měl jsem nevyužitý menší prostor, tak jsem se po úvaze rozhodl pořídit plemeno středozobých racků – plemeno se jménem španělský racek (figurita). Figurity jsem si pořídil před čtyřmi lety od ing. Gerharda Steina a přes počáteční neúspěchy hlavně co se odchovu týče, můžu říct, že mi tento malý temperamentní holoubek splnil všechno, co jsem od něj očekával.“

Miroslav Matula

Místopředseda

email: kotrlak@email.cz

tel.: +420 608 857 225

bydliště: Hulín

chová: holuby – Rakovnický kotrlák, Birminghamský válivý rejdič,

Turecký tleskač takla, Slovinský bělohlávek

 

Lenka Macháčková

Jednatel

email: perlicka@perlicka-km.cz

tel.: +420 736 448 440

bydliště: Kroměříž

chová: slepice – Plymutky žíhané, Ayam Cemani, Vranohlavky, Nandu Pampovy, Morka bronzová

Alena Nedbalová

Pokladník

email: aldane@seznam.cz

tel.: +420 604 637 105

bydliště: Zlobice

chová: exot – Kanár

Josef Zabil

Hospodář

email:   

tel.: +420  – 

bydliště: Chropyně

chová: exot – Rozela Pennantova, Papoušek nádherný,

Papoušek mnohobarvý

MgA. Veronika Maříková

Webmaster

email: vermar1@seznam.cz

tel.: +420 607 161 623

bydliště: Machová

chová: slepice – Ayam Cemani, Sebritky, Forverky

Napiš nám